Тўйлардаги фонограммачи ОТАРЧИЛАР учун МАХСУС...

Хозирги ва?тда тўй мавсуми энг ?изиган паллада... Шунингдек, кўплаб санъаткорлар шахсий ХАЗИНАСИни тўлдираётган пайти... Бу борада уларнинг БАЪЗИЛАРИГА яъни "ФОНОГРАММА” ор?али ?ўши?ни ?ойиллатиб ижро этувчи айрим санъаткорлар(отарчилар)га шахсий фикрларимни билдириб ўтмо?чиман...
У ким бўлишидан ?атъий назар, тўйга бирров учун борадими, ёки бошидан охиригича хизмат киладими, (аслида хизмат хам эмас) о?зини ?имирлатгани, ОР?АСИНИ ликиллатгани учун ?а? оляптими? демак у очи? ойдин ОТАРЧИ...
НИМА НОТЎ?РИМИ? ?АЙСИ ЖОЙИ НОТЎ?РИ...? Агар тўйлар ва бошка тадбирларда фонограммадан фойдаланиб халкни тузини еб келаётган, халкни фонограммаси билан ЕДИРИБ келаётган санаткор(отарчи)ЛАР бу борада ўзини о?лай олармикан?

Э бўлмаган гап, орти?ча турли хил бахоналар ЎТМАЙДИ. Агар тўй эгасининг рухсатисиз хизматларингда фонограммадан фойдаланяпсанми? Яхшиси ё текинга бор ё умуман борма... Яна ХОМИЙИНГнинг ор?асига ўтволиб, КАРИЛЛАБ, бировлардан фойдаланиб гапингни ўтказмо?чи бўлишинга..., ?ана?адур ўзингдан ЮЛДУЗ ясаволиб, хал? олдига чи??анда, БАЛАНД-ПАРВОЗ гапларингга ўлайми... Хал?сиз ХЕЧ КИМ ЭМАССАН... Сени ю?орига кўтарадиган хам, ерга урадиган хам ХАЛ?... Яна та?ин тўй хизматларингда ўзингни олиб, ТАКАББУРЛИГИНГга нима дейиш мумкин... Шунда хам хал? хурматингни жойига кўяди... Яна ўзингча талтаясан...
Эхххххх ачиниб кетаман баъзи инсонларга, бир неча йиллардан буён орзу ?илган тўйига, кўпдан бери чакиришни ният ?илиб юрган севимли санъаткорини таклиф килса, баъзида санъаткорлар у ёкда турсин АДМИНСТРАТОРЛАР менсимайди...
...Ўзи сен кимсанки ўша санъаткорингсиз...? Яна нимангга ма?таниб кериласан...?
Э, Хуллас хурматли фонограммачи ОТАРЧИЛАР...!
Шукр ?илгинки, сенинг ижодингни деярли ХАЛ? бо?мо?да нафа?ат ижодингни балки ўзингни хам... Озгина хурмат деган тушунчадан сабо? олсанг...Хурматинг бундан хам юксакрок бўлармиди...


Ёш ижодкор - Баходир Хикматов


Смотреть он лайн: